Title of the Topic

The topic must be in bold face and described briefly in the first line, maximum two phrases.

vep QaQ’e’ qonbogh to’maS

mughta’ DeSDu’

SoSwI’ quvmoHjaj mughmeH jInmolvam.

1. jatlh : not Hegh mu’meyvam yajbogh nuv’e’.

2. jatlh QIStoS: nejtaHjaj nejbogh nuv ‘ej Doch nejtaHbogh SamDI’ nej ‘e’ mevjaj. ‘ej baw’Ha’choH ‘ej baw’Ha’mo’ Duq ‘ej Hoch che’.

3. jatlh QIStoS: tlhIHvaD jatlhchugh DevwI’ra’: pelegh. chalDaq ‘oHtaH wo’’a’’e’, vaj pa’ bIpawpa’ paw bo’Degh. tlhIHvaD jatlhchuH: pelegh. bIQ’a’Daq ‘oHtaH, vaj wejHa’ luSov ghotI’… tlhIH qoDDaq ‘oHtaH wo’’a’’e’, tlhIH HurDaq ‘oHtaH. SuSov’eghDI’ boSovlu’ ‘ej yInbogh vav’a’ puq tlhIH ‘e’ boSov. ‘ach SuSov’eghbe’chugh bIqey ‘ej qeytaHghach SoH.

4. jatlh QIStoS: yIn Daq De’ ghojmeH Soch jaj SIQpu’bogh puq’e’ ghelvIpbe’ qanwI’ ‘ej yIn. QavwI’ moj QavHa’wI’ law’ ‘ej wa’ lumoj.

5. jatlh QIStoS : Hoch Daleghbogh yIghov ‘ej ‘otHa’’egh Hoch ‘otlu’taHbogh. ‘otHa’’egh Hoch So’lu’taHbogh.

6. yu’ pabwI’Daj. jatlh : Soj SopnISlu’Qo’’a’? chay’ qoy’nISlu’? chay’ mIpHa’wI’vaD Soj, Huch joq lunobnISlu’? Soj SopnISbe’lu’bogh tIngu’. jatlh QIStoS : penepQo’ ‘ej Doch bomuSbogh tIta’Qo’. chal bIngDaq SutuQHa’taH ‘ej Hoch boSo’bogh, Hoch bojechbogh je luSo’Ha’lu’.

7. jatlh QIStoS: Do’ vIghro’’a’’e’ Sopbogh loD; loD moj vIghro’’a’. Do’Ha’ loD’e’ Sopbogh vIghro’’a’; vIghro’’a’ moj loD.

8. jatlh QIStoS: ghotI’ jonwI’ val rur loD. bIQ’a’Daq SIr’o’Daj vo’. bIQ’a’vo’ luHDI’, ghotI’ law’ ngaS. ghotI’ mach bIngDaq ‘IHbogh ghotI’ tIn tu’ ‘ej bIQ’a’Daq Hoch ghotI’ mach vo’qa’ baw’Ha’be’taHvIS. Qoyjaj QoymeH teS ghajbogh nuv’e’!

9. jatlh QIStoS peqIm. ghoS pochwI’. raS’IS tlhap ‘ej vo’. tawDaq pum raS’IS puS ‘ej cha’Do’ Soj moj. naghDaq pum latlh. pa’ ‘oQqar chenmoHlaHbe’. tI jejDaq pum latlh ‘ej raS’IS vIQmoH tI jej ‘ej Sop ghargh. puH povDaq pum latlh ‘ej naH QaQ lIng. javmaHlogh, wa’vatlh cha’maHlogh je lIng ngIq.

10. jatlh QIStoS: qo’Daq qul vIchenmoH ‘ej qul vIchoq ‘ej meQqu’DI’ vIchoq ‘e’ vImev.

11. jatlh QIStoS: ru’ chal ‘ej ru’ chal bIng ngan. yInbe’ HeghwI’. Heghbe’ yInwI’. HeghwI’ Hap boSoptaHvIS yInwI’ mojqa’ ‘e’ boraD. tamghayDaq tlhIHchoHtaHDI’, nuq boDIgh? wa’ tlhIHtaHvIS, cha’ bomoj ‘ach cha’ tlhIHtaHvIS nuq boDIgh?

12. QIStoSvaD jatlh pabwI’: bItlheD ‘e’ wISov. DevwI’ma’ ‘Iv? chaHvaD jatlh QIStoS: Hochlogh ya’qabuS, maywI’, yIqIm: ghaHvaD chal, tera’ je luchenmoHlu’.

13. pabwI’DajvaD jatlh QIStoS: ‘Iv vIrur? HIjatlh. ‘Iv vIrur? ghaHvaD jatlh Sim’on petroS: HoSDo’ may Darur. ghaHvaD jatlh matlhay’oS: qangtlhIntej val Darur. ghaHvaD jatlh to’maS: pIn’a’, vay’ Darurbogh vIja’ ‘e’ lajbe’ nujwIj. ghaHvaD jatlh QIStoS: pIn’a’lI’ jIHbe’choH bItlhutlhpu’mo’ ‘ej pubtaHbogh bIQHalDaq vIghItmoHbogh bIchech. tlhap ‘ej latlhpu’Daq HopmoH ‘ej ghaHvaD jatlh wej mu’… tlhejwI’Daj cheghDI’ to’maS, luyu’. jatlh: SoHvaD nuq jatlh QIStoS? chaHvaD jang to’maS. jatlh: tlhIHvaD wa’ mu’ neH jatlhbogh vIjatlhchugh nagh bowoH ‘ej jIHDaq bovo’! naghvetlhvo’ ghoS qul ‘ej lImeQ…

14. Soj boSopQo’chugh SuQagh. Suqoy’chugh boqIchlu’. Sunobchugh qa’raj bomIghmoH. Sep bojaHchugh ‘ej HatlhDaq bolengchugh ‘ej boma’lu’chugh Soj boHevbogh yISop. ropwI’’e’ bovorlaH. lIwatlhHa’moHlaHbe’ nujraj ‘ellaHbogh vay’’e’. ‘ach lIwatlhHa’moHlaHbej nujraj mejbogh vay’’e’.

15. jatlh QIStoS: nuv’e’ boghmoHbe’ be’ boleghDI’, petor ‘ej yInaD. vav’a’ra’ ghaH!

16. jatlh QIStoS: qo’Daq roj vIchenmoHmeH jIghoS chaq ‘e’ luQub loD. tera’Daq wavmeH jIghoS ‘e’ luSovbe’: qul, yan, noH vIqem. wa’ juH qachDaq vagh lutu’lu’: cha’ qaD wej ‘ej wej qaD cha’. puqloD qaD vav ‘ej vav qaD puqloD. ‘ej mobDI’ Hu’

17. jatlh QIStoS: Doch’e’ leghbe’bogh mIn, Doch’e’ Qoybe’bogh teS je, Doch’e’ Hotbe’bogh ghop je, loD tIq ‘elbe’bogh Doch’e’ je Sanob.

18. QIStoSvaD tlhob pabwI’ : ghojatlh. nuq ‘oH bertlhammaj’e’? jang QIStoS. jatlh : bI’reS botu’ vaj qatlh bertlham bonej? bI’reSDaq ‘oH bertlham’e’. bI’reSDaq ratlhchugh vay’, Do’; bertlham Sov ‘ej not Hegh.

19. jatlh QIStoS: chenpa’ taHchugh vay’, Do’. pabwI’wI’ bomoj mu’mey bo’Ijchugh. tlhIHvaD lI’ naghvam. QI’tu’Daq vagh Sor lutu’lu’. qImroq tuj, qImroq bIr je pImchoHbe’. pumbe’ porchaj. bIH Sovchugh vay’, not Hegh.

20. QIStoS lughel pabwI’. jatlh: ghojatlh. nuq rur chal wo’’a’? chaHvaD jatlh: muStarD raS’IS rur, raS’ISvetlh mach law’ Hoch raS’IS mach puS. ‘ach puHDaq wIjlu’bogh pumDI’ Sor tIn moj ‘ej pa’ Dab chal bo’Deghmey.

21. QIStoS ghel marI’a. jatlh: nuq rur pabwI’lI’? jang. jatlh: puq rur. yotlh che’be’bogh Dan. ghoSDI’ yotlh che’wI’pu’, jatlh: yotlhmaj yImej. vaj Sutchaj tuQHa’moH. chaH tlhopDaq tuQHa’taH ‘ej yotlh lumej ‘ej nobqa’. meqvammo’ jIjatlh: chol HejwI’ ‘e’ Sovchugh juH qach pIn’a’, vaj Dugh pawpa’. ‘ej juH qachDaj yer ‘el qoj DochDaj tlhap ‘e’ chaw’be’. tlhIH’e’, peDugh’eghmoH qo’ boqaDtaHvIS. pe’vIl ‘IvtIHrajDaq qoghraj tIQeymoH. ‘e’ bota’be’chugh lIghoSmeH taw lutu’ weHwI’. ‘ej qaSbej Seng bopIHbogh. lItlhejjaj loD val. baQDI’ naH, SIbI’ ghoS yobmeH taj qengtaHvIS ‘ej yob. Qoyjaj QoymeH teS ghajbogh nuv’e’!

22. noq rembogh puq’e’ legh QIStoS. pabwI’DajvaD jatlh: wo’’a’ ‘elbogh nuv’e’ rur noq rembogh puqpu’vam’e’. ghaHvaD jatlh chaH: vaj wo’’a’ wI’elmeH puq DImojnIS’a’? chaHvaD jatlh QIStoS: wa’ moj cha’ ‘e’ boraDDI’ ‘ej Hur, qoD je borurchuqmoHDI’ ‘ej ‘aqroS, rav je borurchuqmoHDI’ ‘ej loD ghaHbe’meH loD ‘ej be’ ghaHbe’meH be’ loD, be’ je botay’moHDI’ ‘ej mInrajDaq mIn boghajDI’ ‘ej ghoprajDaq ghop boghajDI’ ‘ej qamrajDaq qam boghajDI’ ‘ej tu’qomrajDaq tu’qom boghajDI’ wo’’a’ bo’el!

23. jatlh QIStoS: wa’SaD ghot lutu’lu’ ‘ach wa’ nuv neH vIwIv ‘ej cha’SaD ghot lutu’lu’chugh cha’ nuv neH vIwIv ‘ej Hu’ chaH; wa’ nuv rur. nap.

24. jatlh pabwI’Daj: maHvaD Daq DaDabbogh yIja’. Daqvetlh wInejnIS. chaHvaD jatlh ghaH: Qoyjaj QoymeH teS ghajbogh nuv’e’! tamghay loD qoDDaq tamghay tu’lu’ ‘ej qo’ Hoch wovmoH. wovmoHbe’chugh, QIb luS.

25. jatlh QIStoS: qa’lI’ DaSaHchu’; jaSHa’ loDnI’lI’ yISaHchu’. yIQorgh. lurlIj rurjaj.

26. jatlh QIStoS: loDnI’lI’ mInDaq HeySel Dalegh. ‘ach mInlIjDaq naQ Daleghbe’ mInlIjvo’ naQ Dateqpu’DI’ bIleghchu’ ‘ej loDnI’lI’ mInvo’ HeySel DateqlaH.

27. jatlh QIStoS: qo’ bolajQo’be’chugh wo’’a’ boSambe’. lojmItjaj bolopbe’chugh vaj vav’a’ boleghbe’.

28. jatlh QIStoS: qo’ vIluS jIQamtaHvIS ‘ej qo’ nganvaD jI’ang’egh, jubbe’wI’ vIrurtaHvIS. chech Hoch ‘e’ vItu’. ‘ojlaw’ pagh ‘ej loD puqloDvaD bech qa’wI’, leghlaHbe’mo’ qa’chaj. leghlaHbe’ chaH. qo’ lu‘el tuQHa’taHvIS ‘ej qo’ lumej tuQHa’taHvIS. DaH chech chaH. HIqchaj lu’emDI’, choH’egh.

29. jatlh QIStoS: chen porgh qa’mo’. boqHar ‘oH ‘ach porghmo’ chenchugh qa’, boqHarvetlh ngar law’ Hoch boqHar ngar puS. ‘ach jIH’e’, jISIv: chay’ ‘olQanna’vam DablaH taHbogh Dolvam?

30. jatlh QIStoS: pa’ wej Qun lutu’lu’taHvIS, Qun chaH. pa’ cha’ Qun, wa’ Qun ghap lutu’lu’taHvIS, vItlhej.

31. jatlh QIStoS: vengHomDaj tlhInDaq joH’a’ ‘oSwI’ lajbe’lu’. ghot Sovbogh vor pagh Qel.

32. jatlh QIStoS: HuD wochDaq veng chenmoHlu’chugh ‘ej yergho HoS ghajchugh, lulaHbe’ ‘ej ‘oH So’laH pagh.

33. jatlh QIStoS: latlh teSvaD De’’e’ Qoybogh wa’ teS yIja’. bebDaq yImaq. lav bIngDaq, Daq peghDaq ghap wovmoHwI’ chu’ pagh ‘ach tamghay leghmeH ‘elwI’, mejwI’ je raSDaq lanlu’.

34. jatlh QIStoS: leghlaHbe’chu’wI’ Devchugh leghlaHbe’chu’wI’, vaj QemjIqDaq pum.

35. jatlh QIStoS: weHmeH nuv HoS juH qach ‘ellaHbe’ vay’ nuv HoS ghopDu’ baghpa’. ghopDu’Daj baghta’DI’ vay’ juH qachDaj weHlaH.

36. jatlh QIStoS: pem, ram je Sut botuQmoHbogh yIqeltaHQo’.

37. tlhob pabwI’Daj. jatlh: ghorgh maHvaD Da’anglu’ ‘ej ghorgh pIlegh? jang QIStoS. jatlh: SutuHbe’taHvIS SutuQHa’moHDI’ ‘ej Sutraj botlhapDI’ ‘ej qamDu’raj bIngDaq bolanDI’ ‘ej puq mach borurtaHvIS Sutraj bogho’DI’ yInwI’’a’ puqloD bolegh ‘ej pagh boHajchoH.

38. jatlh QIStoS: pIj mu’ Saja’bogh boQoy boneH. ‘ej tlhIHvaD mu’meyvam ja’laH pagh latlh ‘ej ‘op jaj tunej ‘ej tuSambe’.

39. jatlh QIStoS: Sov ngaQHa’moHwI’ tlhappu’ pa’ruS tlhach pabwI’, qonwI’ je ‘ej So’. qoD lu’elbe’ ‘ej qoD lu‘el luneHbogh latlh bot chaH. tlhIH’e’, peDugh’eghmoH; ghargh tIrur ‘ej penap’eghmoH; roj bo’Degh tIrur.

40. jatlh QIStoS: vav’a’ HurDaq ghIrep naH lav pochlu’ ‘ach Subbe’mo’ teqlu’chu’. Qaw’lu’.

41. jatlh QIStoS: ghopDajDaq ghajchugh vay’, ghaHvaD vay’ noblu’. pagh ghajchugh vay’ yaH Doch puS’e’ ghajbogh.

42. jatlh QIStoS: yIru’’eghmoH.

43. lutlhob pabwI’Daj. jatlh: SoH ‘Iv? qatlh maHvaD Dochvam Daja’? Dochmo’ vIja’bogh tungu’laHbe’’a’? ‘ach yID borurchoH: Sor lumuSHa’chugh, naH lumuS. naH lumuSHa’chugh, Sor lumuS.

44. jatlh QIStoS: vav’a’ tIchchugh vay’, pung Hev. ‘ej puqloD’a’ tIchchugh vay’, pung Hev. ‘ach qa’’a’ quv tIchchugh vay’, tera’Daq, chalDaq je pung Hevbe’.

45. jatlh QIStoS: naH DuQwI’vo’ ghIrep naH luyoblu’be’. naHjejvo’ na’ran luyoblu’be’. naH lInglaHbe’ bIH. ta’ QaQ lIng loD QaQ qoD. ta’ mIgh lIng loD mIgh qoD. Doch mIgh qem qoDDaj buy’.

46. jatlh QIStoS: yInchoHpu’DI’ ‘a’Dam ‘ej yInpu’pa’ yoHa’neS Say’moHchu’wI’, yoHa’neS Say’moHchu’wI’ nIv law’ Hoch ghot’e’ boghmoHpu’bogh be’ nIv puS. nIvqu’mo’ mInDu’Daj luQaw’lu’be’. ‘ach jIjatlh: mach’eghmoHchugh vay’, wo’’a’ Sov ‘ej ghaH nIv law’ yoHa’neS nIv puS.

47. jatlh QIStoS: cha’ Sargh lItlaHbe’ loD. cha’ naQjejHom bachlaHbe’. cha’ pIn’a’ toy’laHbe’ toy’wI’. wa’ quvmoH ‘ej latlh tIch. HIq ngo’ tlhutlhDI’, SIbI’ HIq chu’ tlhutlh neH pagh loD. ‘ej HIq buq ngo’Daq HIq chu’ qanglu’be’, ghaytan buq ghorlu’mo’ ‘ej HIq buq chu’Daq HIq ngo’ qanglu’be’, ghaytan qabmoHmo’ ‘oH. Sut chu’Daq tlhImHom ngo’ vevlu’be’, ghaytan ghorlu’mo’.

48. jatlh QIStoS: juH rapDaq rojchuqchugh cha’ nuvpu’ HuDvaD jatlh « ghoDoH » ‘ej DoH.

49. jatlh QIStoS: Do’ tay’wI’, wIvlu’wI’ je. wo’’a’ boSam. lIchenmoHta’ ghaH ‘ej ghaH bochegh.

50. jatlh QIStoS: tlhIHvaD jatlhchugh: mungraj yIngu’! chaHvaD pejatlh: tamghay ‘oH mungmaj’e’. pa’ chen’eghmoH tamghay ‘ej pa’ ‘oH mungmaj’e’. pa’ cher’egh ‘ej ‘ang’egh tu’qomchajmo’. tlhIHvaD jatlhchugh: tlhIH ‘Iv? pejatlh: puqloDDaj maH ‘ej nuwIv yInbogh vav’a’. lIghelchugh ‘ej jatlhchugh: tlhIHDaq vav’a’ maQ nuq? chaHvaD pejatlh: vIHtaHghach, leS je

51. ghaHvaD jatlh pabwI’Daj: ghorgh qaS HeghwI’ leSmeH jaj? ‘ej ghorgh qo’ chu’ cherlu’? chaHvaD jatlh: wejHa’ qaS wanI’ boloSbogh ‘ach tlhIH’e’, boghovbe’.

52. ghaHvaD jatlh pabwI’Daj: yISra’elDaq jatlh cha’maH loS joH’a’ ‘oSwI’ ‘ej nIrIch. chaHvaD jatlh: lItlhejbogh yInwI’ bonop ‘ej HeghwI’ borIch.

53. ghaHvaD jatlh pabwI’Daj: lI’’a’ ‘InSep megh’an DIr teqmeH tay pagh lI’be’’a’? chaHvaD jatlh: lI’chugh puq boghmoHDI’ vavDaj, SoSDaj je wejHa’ ‘InSep megh’an DIr Hutlh ‘ach qa’Daq ‘InSep megh’an DIr teqmeH tay SIQchugh, lI’bej.

54. Do’ mIpHa’wI’. chal wo’’a’ boche’.

55. jatlh QIStoS: vavDajvo’, SoSDajvo’ je tlhab’eghmoHbe’chugh vay’ pabwI’wI’ mojlaHbe’. loDnI’Dajvo’, be’nI’Dajvo’ tlhab’eghmoHbe’chugh ‘ej me’cheD qengbe’chugh vay’ mururtaHvIS muqotlhbe’.

56. jatlh QIStoS: lom tu’ qo’ Sovbogh nuv’e’. ‘ej lom tu’bogh nuv’e’ So’laHbe’ qo’.

57. jatlh QIStoS: raS’IS QaQ ghajbogh loD’e’ rur vav’a’ wo’’a’. ram paw jaghDaj ‘ej magh qab raS’IS, raS’IS QaQ DuD. magh qab teq ‘e’ chaw’be’ loD. jatlh « boteqchugh vaj tIr boqem je. » ‘ej qaSDI’ yobmeH jaj, nargh magh qab. teqlu’ ‘ej meQlu’.

58. jatlh QIStoS: Do’ bechpu’bogh nuv’e’. yIn tu’pu’.

59. jatlh QIStoS: yInwI’’a’ yIqel, SuyIntaHvIS. SuHeghchugh, bolegh ‘e’ bonID ‘ach not boleghlaH.

60. DI’raq puq qengtaHbogh Someryongan’e’ lulegh, yeHu’Da ‘eltaHvIS. pabwI’DajvaD jatlh: nuq ta’meH DI’raq puq lo’ neH loDvam? jang chaH. jatlh: HoH ‘ej Sop. chaHvaD jatlh: yIntaHvIS ‘oH, Sopbe’taH ghaH. ‘ach HoHDI’ ‘ej lom mojDI’ ‘oH, Sop. chaHvaD jatlh: leSmeH Daq yISam je. lom tImojQo’ boSoplu’ boneHbe’chugh.

61. jatlh QIStoS: QongDaqDaq leS cha’ nuv. Hegh wa’ ‘ej yIn latlh. ghel Salo’mey. jatlh: SoH ‘Iv, loD? nuq ‘oH munglIj’e’? SoSlI’ ‘Iv? QongDaqwIj DalIt ‘ej raSwIj retlhDaq bISop. chaHvaD jatlh QIStoS: muchenmoHta’ rapwI’na’wI’. vavwI’vo’ Dochmey vIHev. jang Salo’mey. jatlh: pabwI’lI’ jIH. ghaHvaD jatlh QIStoS: vaj rapchugh vay’, tamghay ngaS; buy’. ‘ach qoDDaj wavlu’taHchugh, QIb ngaS; buy’.

62. poymar luSov ‘e’ luqotlhbogh nuvvaD poymarwIj vI’otHa’. ta’ ta’bogh nIH ghoplIj buSHa’jaj poS ghoplIj.

63. jatlh QIStoS: mIp’a’ ghajbogh loD mIp’e’ tu’lu’. jatlh « raS’IS vIpochmeH ‘ej jIyobmeH ‘ej jIpochmeH ‘ej tIr qachwIjDaq naH law’ vIlanmeH mIpwIj vIlo’. vaj pagh vIHutlhbej. » qoDDajDaq Dochmeyvam Qub. ramvetlh’e’ Hegh. Qoyjaj QoymeH teS ghajbogh nuv’e’!

64. meb ma’ruplI’ loD. nay’ vutta’DI’, mebDaj rItmeH toy’wI’ ngeH. meb wa’DIch ghoS ‘ej ghaHvaD jatlh: DurIt pIn’a’wI’. jang mebvetlh. jatlh: jIHvaD Huch luwel Suy. DaHjaj ram muSuch. vIra’nIS. qaStaHvIS nay’ jIjeSlaHbe’. latlh meb ghoS ‘ej ghaHvaD jatlh: DurIt pIn’a’wI’. jang mebvetlh. jatlh: juH qach vIje’. wa’ jaj vIpoQ. jIjeSlaHbe’. latlh meb ghoS ‘ej ghaHvaD jatlh: DurIt pIn’a’wI’. jang. jatlh: tlhogh jupwI’ ‘ej nay’ vIvutnIS jIH. jIjeSlaHbe’. jIQoS. pIn’a’Daj chegh toy’wI’ ‘ej jatlh: qaStaHvIS nay’ jeSqangbe’ ghot DarItbogh. vaj toy’wI’DajvaD jatlh pIn’a’: taw tIjaH. ghot Datu’bogh tIqem. nItebHa’ ‘uQ wISopjaj jIH, chaH je. vav’a’wI’ Daq lu’elbe’ je’wI’pu’, Suypu’ je.

65. jatlh QIStoS: ghIrep naH Du’ QaQ ghaj loD naHHa’. luyobmeH chaH ‘ej chaHvo’ naH je’meH ghaH wIjwI’vaD noj. wIjwI’vo’ ghIrep naH Du’ naH yIrmeH toy’wI’’a’Daj ngeH. toy’wI’’a’Daj lutlhap ‘ej lumoq ‘ej tlhoS luHoH. pIn’a’Daj chegh toy’wI’’a’ ‘ej wanI’vam Del. Qub pIn’a’Daj: chaq toy’wI’’a’ ghovbe’. latlh toy’wI’’a’ ngeH. toy’wI’’a’vetlh lumoq je wIjwI’. vaj puqloD ngeH pIn’a’. jatlh: chaq puqloDwI’’e’ vuv. ghIrep naH Du’ ghajwI’ cho’wI’ ghaH ‘e’ lutlhojDI’ wIjwI’pu’ lutlhap ‘ej luHoH. Qoyjaj QoymeH teS ghajbogh nuv’e’!

66. jatlh QIStoS: nagh’e’ lulajQo’bogh qach mutlhwI’pu’ yIngu’. qappam nagh’a’ ‘oH.

67. jatlh QIStoS: vonlu’chu’ Hoch Sovbogh nuv’e’ Sov’eghbe’chugh.

68. jatlh QIStoS: bomuSlu’DI’ ‘ej boQIHlu’DI’ SuDo’. lulIghraj tu’laH pagh.

69. jatlh QIStoS: Do’ vay’, qoDDaj QIHlu’chugh, vav’a’ SovchoHbejpu’mo’. Do’ nuv ghung, SIbI’Ha’ neHwI’ burgh buy’moHlu’mo’.

70. jatlh QIStoS: tlhIHDaq Dochvam cherlu’chugh, lItoD Dochvam. Dochvam boHutlhchugh, SuHegh Dachmo’ Dochvam.

71. jatlh QIStoS: juH qachvam vIpej ‘ej mutlhqa’laH pagh.

72. ghaHvaD jatlh loD: jIHvaD vavwI’ Doch bonmeH loDnI’pu’wI’vaD yIjatlh. jang QIStoS. jatlh: wavwI’ vIgheS ‘e’ raD ‘Iv? ‘ej pabwI’Daj jatlhmeH tlhe’pu’DI’ jatlh: wavwI’ jIHbe’, qar’a’?

73. QIStoS: vey’ yobmeH tI ‘ach puS vumwI’. yobwI’ ngeHmeH joH’a’, yIqoy’.

74. jatlh pIn’a’: Daqrab luDech nuv law’ ‘ach ‘oHDaq ghIr neH pagh.

75. jatlh QIStoS: lojmIt tlhopDaq Qam nuv law’ ‘ach be’nal pa’ lu’el mobwI’, napwI’ je neH.

76. tep ghajbogh Suy’e’ rur vav’a’ wo’’a’. naghboch tu’. val Suy. Hoch tepDaj ngev ‘ej naghboch je’. tlhIH’e’, qengHoD ru’Ha’chu’ yIbuS. ru’Ha’ ‘ej chol pagh ghew ‘ej choptaH pagh ghargh.

77. jatlh QIStoS: tamghay jIH. chaH DungDaq jIHtaH. Hoch jIH. jIHvo’ nargh Hoch ‘ej mughoS Hoch. Sor Hap yIwav: jISaH. nagh yIpep: pa’ tutu’.

78. jatlh QIStoS: qatlh Hatlh boleng? SIyech vIHmoH SuS ‘e’ boleghmeH Hatlh bojaH’a’? ‘ej Sut tun tuQtaHbogh ‘ej ta’ra’, potlhra’ rurbogh loD’e’ boleghmeH Hatlh bojaH’a’? Sut tun tuQtaH. vIt SovlaHbe’.

79. ghom’a’Daq be’ tu’lu’. ghaHvaD jatlh: Do’ DungaSbogh chor, nIje’bogh noqDu’ je! jang ghaH. jatlh: toH! Do’ vav’a’ QIn’a’ ‘Ijbogh Hoch’e’, ‘opleS bIjatlhmo’: Do’ puq ngaSbe’pu’bogh chor’e’, nIm lIngbe’pu’bogh noqDu’ je.

80. jatlh QIStoS: porgh tu’ qo’ SovchoHpu’bogh nuv’e’. ‘ach porgh tu’chugh vay’, ghaH qotlhbe’ qo’.

81. voDleH mojjaj mIpchoHpu’wI’. ‘ej lajQo’jaj HoSghajwI’!

82. jatlh QIStoS: jIHDaq Sumchugh vay’, qulDaq Sum. jIHDaq Hopchugh vay’, wo’’a’Daq Hop.

83. jatlh QIStoS: loDvaD ‘ang’egh tu’qom ‘ej tamghay’e’ lungaSbogh ‘oH So’lu’taH. vav’a’ tamghay tu’qomDaq ‘ang’egh ‘ej tu’qom So’ tamghayDaj.

84. jatlh QIStoS: Dururbogh vay’ boleghDI’ Sulop. ‘ach tu’qomraj boleghDI’ ngay’’a’ bolegh! SuSaHpa’, SaH bIH ‘ej Heghbe’ bIH ‘ej ‘ang’eghbe’.

85. jatlh QIStoS: HoS’a’, mIp’a’ je bIH ‘a’Dam mung’e’. ‘ach lIqotlhbe’. lIqotlhchugh, vaj Heghpu’be’.

86. jatlh QIStoS: QemjIqchaj ghaj qeSHoSmey ‘ej naQHom Dojchaj ghaj bo’Deghmey. nachDaj QotmoHmeH Daq, leSmeH Daq je ghajbe’ loD puqloD.

87. jatlh QIStoS: Do’Ha’ latlh porgh wuvbogh porgh’e’. Do’Ha’ cha’ Dochvam wuvbogh qa’’e’.

88. lIchol HoSDo’ joH’a’ ‘oSwI’ je ‘ej tlhIHvaD Dochraj boghajbogh nob. ‘ej tlhIH’e’, Doch’e’ ‘uchtaHbogh ghopDu’raj tInob ‘ej pejatlh’egh: « ghorgh Dochchaj’e’ tlhapmeH ghoS? »

89. jatlh QIStoS: qatlh HIvje’ reD boSay’moH? HIvje’ qoD chenmoH je HIvje’ reD chenmoHwI’ ‘e’ boyajbe’’a’?

90. jatlh QIStoS: HIghoS, QaQ DevmeH naQwIj. jIyItlhHa’ ‘ej tlhIHDaq leSmeH laH botu’.

91. lughel. jatlh: yIngu’’egh! pIHarmeH ghojatlh. chaHvaD jatlh ghaH: chal, tera’ je qab boqaD ‘ej lItlhejbogh nuv boghovpu’be’ ‘ej DaH boqaDmeH mIw boSovbe’.

92. jatlh QIStoS: penej ‘ej Sutu’bej ‘ach pa’logh Doch boghojmeH tuyu’ ‘ej bIH bopbogh De’ vIja’be’. DaH vIja’qang ‘ach tuyu’ boneHbe’.

93. targhvaD Doch quv tInobQo’, qeQ DojDaq bIH luwoDlu’mo’. tlhongHaDDaq naghboch tIvo’Qo’, veQ rur ‘e’ raDlu’mo’.

94. jatlh QIStoS: tu’ nejbogh nuv’e’. lojmIt tlhaw’bogh nuvvaD, lojmIt poSmoHlu’.

95. jatlh QIStoS: Huch boghajchugh, ghogh’ot yIpoQQo’. ‘ach pagh tatlhlaHbogh nuvvaD penob.

96. be’ rur vav’a’ wo’’a’. tIr DabqI’Daq tIr pepmeH ‘atlhqam So’. ghe’ ‘ej tIr ngogh QaQ moj. Qoyjaj QoymeH teS ghajbogh nuv’e’!

97. jatlh QIStoS: be’ rur vav’a’ wo’’a’. nachDajDaq tIr pul ngaSbogh ‘un qeng. taw HopDaq yIttaHvIS wa’ ‘un DeSqIv ghorlu’pu’ ‘ej ghaH ‘emDaq tawDaq pum tIr pul. jIvmo’ wanI’vam Do’Ha’ tu’be’. juH qachDaj cheghDI’ ‘un roQ ‘ej chIm ‘e’ tu’.

98. jatlh QIStoS: HoSghajwI’ HoH neHbogh nuv rur vav’a’ wo’’a’. HoS ghopDaj ‘e’ woqmeH juH qachDajDaq ‘etlh lel ‘ej tlhoy’ DuQ. ghIq HoSghajwI’ HoHlaH.

99. ghaHvaD jatlh pabwI’: HurDaq QamtaH loDnI’pu’lI’, SoSlI’ je. chaHvaD jang. jatlh: loDnI’pu’, SoSwI’ je chaH vav’a’wI’ toy’wI’’e’. joH’a’ wo’’a’ lu’el chaH.

100. QIStoSvaD qol’om yughbogh Huch jengva’ lumuch ‘ej lughel. jatlh: van lupoQ qay’Sar toy’wI’. chaHvaD jang. jatlh: qay’SarvaD qay’Sar van yInob. joH’a’vaD joH’a’ van yInob. ‘ej jIHvaD vanwIj yInob.

101. jatlh QIStoS: pabwI’wI’ mojlaHbe’ vavDaj, SoSDaj je muSbe’bogh nuv’e’. mururbe’. ‘ej pabwI’wI’ mojlaHbe’ vavDaj, SoSDaj je SaHchu’be’bogh nuv’e’. mururbe’. muHeghmoH SoSwI’ ‘ach SoSna’wI’’e’, jIHvaD yIn nob.

102. jatlh QIStoS: Do’Ha’ pa’ruS tlhach pabwI’. tangqa’ Soj ngaSwI’Daq Qotbogh targh rur. SopQo’ ‘ej Sop tangqa’ ‘e’ chawbe’.

103. jatlh QIStoS: Quchbej HejwI’ nab Sovbogh loD’e’. vem ‘ej QaSDaj ghommoH ‘ej ‘IvtIHDajDaq qoghDaj QeymoH pawpa’ chaH.

104. ghaHvaD jatlh: Ha’! DaHjaj maqoy’jaj ‘ej maSopQo’jaj. jang QIStoS. jatlh: Qagh vIta’bogh yIngu’! qoj vIjeylu’’a’? tlhogh pa’ mejDI’ loDnal SopHa’nISlu’ ‘ej qoy’nISlu’.

105. jatlh QIStoS: vavDaj, SoSDaj je Sovbogh nuvvaD ra’wI’ nga’wI’ puqloD ponglu’’a’?

106. jatlh QIStoS: wa’ moj cha’ ‘e’ boraDchugh, loD puqloD bomoj. ‘ej Sujatlhchugh: « HuD, ghoDoH », DoH.

107. wa’vatlh DI’raq ghajbogh DI’raq QorghwI’’e’ rur wo’’a’. ngab wa’ DI’raq. ngabpu’bogh DI’raq ‘IH law’ Hoch ‘IH puS. HutmaH Hut latlh DI’raq lon ‘ej DI’raq weSpu’bogh neH buS. ‘ej tu’qa’DI’ mev. vumqu’pu’DI’ DI’raqvaD jatlh: « jIHvaD SoH potlh law’ HutmaH Hut latlh DI’raq potlh puS. »

108. jatlh QIStoS: mururchoH nujwIjvo’ tlhutlhbogh nuv’e’ ‘ej vImoj ‘ej ghaHvaD Doch pegh lu’otHa’lu’.

109. jatlh QIStoS: loD rur wo’’a’. yotlhDajDaq qengHoD ghaj ‘ej So’taH. buSHa’. HeghDI’, puqloDDajvaD yotlh nob. jIvmo’ puqloD, yotlh tlhap puqloD ‘ej ngev. yotlhDaq vumchoH yotlh je’pu’bogh nuv’e’. vumtaHvIS qengHoD tu’. mIpchoHmeH HochvaD Huch nojchoH.

110. jatlh QIStoS: qo’ lajQo’jaj ‘ej mIpchoHjaj qo’ tu’bogh nuv’e’.

111. jatlh QIStoS: tlhIH tlhopDaq wolchoH chal, tera’ je. Hajbe’ ‘ej Heghbe’ yInwI’’e’ chenmoHta’bogh yInwI’’a’, jatlhlu’mo’ : Sam’eghbogh nuv qotlhbe’ qo’.

112. jatlh QIStoS: Do’Ha’ qa’ wuvbogh porgh’e’. Do’Ha’ porgh wuvbogh qa’’e’.

113. ghaHvaD jatlh pabwI’: ghorgh wo’’a’ cher? jang QIStoS. jatlh: paw wo’’a’ loSlu’mo’. jatlhlu’be’: « yIqIm. pa’ ‘oHtaH » pagh « naDev ‘oHtaH.» tera’Daq Hoch Dan vav’a’ wo’’a’ ‘ej luleghbe’ loDpu’.

114. ghaHvaD jatlh SIm’on petroS: maHvo’ jaHjaj marI’a yIn luqotlhbe’mo’ be’pu’. jang QIStoS. jatlh: yIqIm. loD mojmeH vIDev. yInbogh SuS moj je ‘ej tlhIH, loDpu’, lIrur. joH’a’ wo’’a’ ‘el loD mojbogh be’’e’.

See also

  • related topics here

References

External links

Category: (none)    Latest edit: 05 Jun 2019, by MelanieRoney    Created: 05 Jun 2019 by MelanieRoney
 
The Klingon Language Wiki is a private fan project to promote the Klingon language. See Copyright notice for details.